Täna on neljapäev, 23. mai

Üüri hinnakiri

K Ä S K K I R I

Viljandi                                                                                15. november 2019  nr 1-3/17

 

Tasuliste teenuste hindade kinnitamine

 1. Lähtuvalt Viljandi Linnavalitsuse määrusest nr 1 07.01.2013.a „Viljandi linna haridusasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise põhimõtted“,

 k i n n i t a n   alates 18. novembrist 2019.a Viljandi Paalalinna Kooli koolihoone ruumide kasutamise tasumäärad:

  söökla rent                                                                –         12.-€ tund (60 min)

söökla koos helitehnikaga (aktiivkõlarid,

helipult) ja projektoriga                                           –         18.-€ tund

 

aula (pool)                                                                  –           10.-€ tund

täisaula                                                                       –           20.-€ tund

võimla                                                                         –           15.-€ tund

klassiruum                                                                 –             7.-€ tund

 

2. Tunnistada kehtetuks Viljandi Paalalinna Kooli direktori käskkiri nr 1-3/3                               16. septembrist 2019. a.

  

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Aavo Palo

Direktor