Täna on neljapäev, 23. mai

Kooli väärtused

Missioon

Õpime, uurime, analüüsime, kogeme, avastame ja loome üheskoos.

 

Visioon

Viljandi Paalalinna Kool on hoolivate ja motiveeritud õpetajatega lapsesõbralik töökeskkond, kus avatus, partnerlus, eduelamus ning turvatunne toetavad õpilast tema eneseleidmise ja väärtushinnangute kujunemise teel.

Väärtuskasvatus on olulisel kohal kooli õppekavas, ainekavas ja õpetajate töökavades.

 

 

ÜLDINIMLIKUD VÄÄRTUSED

1. Ausus, hoolivus ja lugupidamine enese ja teiste vastu

Jääme ausaks iseenda ja teiste vastu. Suhtume lugupidavalt kõikidesse inimestesse. Oleme ausad oma töödes, tegemistes, sõnades. Märkame nõrgemat ja aitame hädasolijat. 

2. Loovus

Lähtume põhimõttest, et loovus on loomingu alus. Motiveerime õpilasi lähenema ülesannetele loovalt. Arendame mõttetegevust (mõtlemist) ja rikastame tundemaailma.

3. Tervis ja turvalisus

Väärtustame läbi õppe- ja huvitegevuse kaudu tervislikke eluviise. Tagame turvalise ja pingevaba õpikeskkonna. 

 

ÜHISKONDLIKUD VÄÄRTUSED

1. Austus emakeele ja kultuuri vastu

Väärtustame emakeelt kõnes ja kirjas. Peame lugu eesti ja paikkonna kultuuripärandist. 

2. Demokraatia

Lähtume koolikorralduses demokraatlikest põhimõtetest ja austame neid.

3. Sallivus

Hindame ja aitame õpilastel mõista tänapäeva maailma mitmekesisust. Oleme sallivad erinevate kultuuride ja inimeste vastu. 

4. Loodushoid ja keskkonna jätkusuutlikkus

Väärtustame kõike elavat meie ümber. Suhtume ressursside kasutamisse säästlikult.