Täna on teisipäev, 25. juuni

Arenguvestluste läbiviimise kord

KINNITATUD: direktori käskkirjaga : 1-7/12 14.01.2015

Hoolekogu kooskõlastus: 6.02.2015

                                                                                                                                            

Arenguvestluste läbiviimise kord

 

Seaduslik alus:

Põhikooli ja gümnaasiumi seadus, §37, lg 3, 4, 5

Arenguvestluse mõiste

Arenguvestlus on arvamuste vahetus, mis peab viima üksteise paremale mõistmisele, motiveerima õpilast jõukohaseid eesmärke seadma ja neid saavutama. Arenguvestlusel arutatakse õpilase tulevikuplaane, pädevuste omandamise võimalusi ning lepitakse kokku tulevase perioodi tegevuste suhtes. Arenguvestluse käigus arutatakse, kuivõrd saab õpetaja koostöös lapsevanematega/ hooldajatega/ eestkostjatega õpilase püstitatud eesmärkide saavutamisele kaasa aidata.

Arenguvestluste eesmärk

Arenguvestluse eesmärgiks on saavutada õppekavas sätestatud kasvatuseesmärgid.

Arenguvestlus kui vastastikune kokkulepe.

Tähtis on klassijuhataja, lapsevanema ja õpilase vahelise vastastikuse kokkuleppe sõlmimine arengueesmärkide püstitamise ja nende saavutamise teede sõnastamise kaudu. Oluline on, et eesmärgid oleksid selgelt defineeritud ja reaalsed võimalused nende saavutamiseks oleksid läbi arutatud. Õpilane sõnastab oma eesmärgid ise. Õpilase eesmärkide saavutamist peab olema võimalik jälgida ja mõõta. Õpilase arengueesmärkide saavutamisel on klassijuhatajal ning lapsevanematel toetav ja abistav roll.

Konfidentsiaalsusnõuded arenguvestluse läbiviimisel

Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne. Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud kriminaalse sisuga informatsioon tuleb edastada vastavalt seaduses sätestatud korrale.

Arenguvestlus ja hinne

Arenguvestluse tulemused ei mõjuta õpilaste hindeid.

 Arenguvestluste läbiviimise aeg

Arenguvestlust viiakse läbi regulaarselt üks kord aastas vastavalt klassijuhataja ja lapsevanema eelnevale kokkuleppele. Vajadusel või raskuste ilmnemisel võib arenguvestlusi korraldada ka sagedamini ja siis määratakse ka lühemad arenguperioodid.

 

Arenguvestluse läbiviija on klassijuhataja, vajadusel kaasab tugispetsialisti(d).

Arenguvestluste dokumenteerimine.

Arenguvestluse informatsioon on konfidentsiaalne ja seda ei tohi avaldada kolmandatele isikutele ilma kõigi osapoolte eelneva nõusolekuta.

Kooli juhtkonnale esitab klassijuhataja arenguvestluse toimumise kinnituslehe, kus on kirjas arenguvestluse toimumise kuupäev ja lapsevanema allkiri.

Arenguvestluse korraldamine.

Arenguvestluse valmistab ette ja viib läbi klassijuhataja. Vastutus kõikide protseduurireeglite täitmise eest lasub klassijuhatajal. Arenguvestluse läbiviimise kuupäeva lepib personaalselt õpilasega ja lapsevanemaga kokku klassijuhataja.

Arenguvestluse toimumise kinnitusleht 2015/2016 õppeaastal

Klass:

Klassijuhataja:

Kuupäev, kellaaeg

Lapsevanem

Lapsevanema allkiri